• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi Quý cổ đông!

VCC trân trọng CBTT Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm:

1. Công văn CBTT

2. Nội dung báo cáo