• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vinaconex 25 được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Trân trọng!