• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án phân phối lại cổ phiếu chưa mua hết

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 06/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu giai đoạn thực hiện quyền mua và phương án xử lý cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua tại Quyết định số 34QĐ/2023/HĐQT/VC25-HĐQT.