• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Quyết định của Hội đồng quản trị số 26QĐ/2023/VC25-HĐQT ngày 12/9/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; và Thông báo số 667TB/2023/VC25-TCKH ngày 12/9/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Trân trọng./.