• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 công bố Quyết định số 03QĐ/2024/VC25-HĐQT ngày 27/01/2024 của HĐQT về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thông báo số 60CV/2024/VC25-TCKH ngày 01/02/2024 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

  1. Thời gian tổ chức đại hội: Từ 8h00 – Ngày 30/03/2024 (Thứ bảy)
  2. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 28/02/2024 (Thứ tư)

Chi tiết theo Quyết định đính kèm.

Trân trọng./.