• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Kính gửi Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty xin CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Vui lòng xem File Nghị quyết đính kèm 

File Biên bản