• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÀY 10/6/2020 (cập nhật 9/6/2020)

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo danh mục dưới đây:

1. Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu/bầu cử;

2. Tờ trình thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội;

3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Định hướng Kế hoạch SXKD 2020-2025; Báo cáo hoạt động năm 2019, nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2019, chương trình công tác năm 2020 (cập nhật 1/6/2020);

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020;

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

7. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (cập nhật 9/6/2020);

9. Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2019;

10. Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT về đầu tư;

11. Tờ trình về việc bổ sung/thay đổi ngành nghề kinh doanh;

12. Tờ trình về đổi tên Công ty;

13. Tờ trình sửa đổi Điều lệ;

14. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

15. Tờ trình bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế bầu cử;

16. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

17. Thư đề cử và SYLL ứng viên HĐQT, BKS của Nhóm cổ đông (cập nhật ngày 2/6/2020).

18. Thư đề cử và SYLL ứng viên HĐQT, BKS của Nhóm cổ đông sở hữu 16,35% tổng số cổ phần (cập nhật ngày 5/6/2020).

19. Thư đề cử và SYLL ứng viên HĐQT, BKS của Cổ đông Tổng công ty Vinaconex (cập nhật ngày 5/6/2020).

Trân trọng!