• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 (cập nhật 8/4/2021)

Kính gửi Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1.      Thời gian:  Lúc 8h00, ngày 12 tháng 04 năm 2021 – Thứ Hai

2.      Địa điểm:   Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

3.      Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm.

4.      Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu VCC theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.      Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông Xác nhận tham dự/ủy quyền (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax) tham dự trước 17h00 ngày 10/4/2021 (Thứ Bảy) đến Công ty.

6.      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

–      Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

–      Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

–      Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7.      Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: www.vinaconex25.com.vn).

8.      Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bộ phận quan hệ cổ đông Công ty – 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng (ĐT: 0236.3621637, Email: tuannv@vinaconex25.com.vn).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Đông

Bộ tài liệu Đại hội kèm theo:

1. Xác nhận/uỷ quyền tham dự ĐH;

2. Phiếu biểu quyết;

3. Tờ trình Đoàn chủ tịch, Thư ký ĐH và Ban kiểm phiếu biểu quyết;

4. Tờ trình thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế bầu cử

Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

– Hướng dẫn đề cử, ứng cử HĐQT/BKS; Mẫu đề cử/ứng cử; Mẫu SYLL.

5. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;

6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán;

7. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;

8. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;

9. Tờ trình về uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

10. Tờ trình về PA phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;

11. Tờ trình của HĐQT về Thù lao HĐQT/BKS 2020 và Kế hoạch 2021;

12. Tờ trình của HĐQT về phê duyệt các hợp đồng, giao dịch nội bộ;

13. Tờ trình của HĐQT về phê duyệt việc nhận CN cổ phiếu không thông qua hình thức chào mua công khai;

14. Tờ trình của HĐQT về phê duyệt Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

15. Tờ trình của HĐQT về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

16. Tờ trình của BKS về phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

17. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT, BKS;

18. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ 2021Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

19. Thư đề cử thành viên HĐQT của Tổng công ty CP Vinaconex và sơ yếu lý lịch ứng viên;

20. Thư đề cử thành viên BKS của Tổng công ty CP Vinaconexvà sơ yếu lý lịch ứng viên