• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Thông báo về ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2018

Kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 683/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sử hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền theo đính kèm.
 
Trân trọng.