• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC – CBTT BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1.Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: NGUYỄN VĂN TRUNG

–   Điện thoại liên hệ    : 0913446796               Fax:                Email:

–   Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc.

2. Mã chứng khoán giao dịch: VCC

3.  Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 044C010376

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 149.500 cổ phiếu

5  Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 30.000 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 20.500 cổ phiếu

7. Lý do không mua hết: do yếu tố giá cổ phiếu VCC trên thị trường trong thời gian đăng ký mua cao hơn giá đặt lệnh mua của cá nhân nên việc khớp lệnh thành công chỉ đạt 20.500 cổ phiếu so với 30.000 cổ phiếu đã đăng ký. 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 170.000cổ phiếu.

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/4/2013 đến ngày 24/5/2013.