• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC -CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến Quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Xem file báo cáo đính kèm