• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2024

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 công bố Báo cáo tài chính Quý I/2024Công văn số 185CV/2024/VC25-CBTT ngày 19/4/2024 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC Quý I/2024 và Quý I/2023.

Trân trọng.