• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2018

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý II/2018 gồm Báo cáo tài chính tổng hợp, Báo cáo tài chính riêng kèm theo Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Trân trọng!