• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2019

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý II/2019 bao gồm:

– Báo cáo tài chính riêng và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế;

– Báo cáo tài chính tổng hợp và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Trân trọng.