• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT BCTC BÁN NIÊN 2019 SOÁT XÉT

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, cụ thể:

BCTC Trụ sở chính Công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế;

BCTC Tổng hợpCông văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Trân trọng.