• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Quyết định của Hội đồng quản trị số 04.QĐ/2022/VC25-HĐQT ngày 26/01/2022 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp như sau:

– Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày ĐKCC): 21/02/2022 – Thứ Hai

– Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08h00 ngày 19/03/2022 – Thứ Bảy

Trân trọng!