• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2011 giữa BCTC kiểm toán và BCTC tự lập

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Vinaconex 25.
Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi quý cổ đông văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2011 giữa BCTC kiểm toán và BCTC tự lập.
Chi tiết xem tại đây