• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (TGĐ Nguyễn Văn Trung)

Kính gửi Quý Cổ đông!

Ông Nguyễn Văn Trung, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty đăng ký mua cổ phiếu Công ty CP Vinaconex 25 như sau:

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 310.000 cổ phiếu.

– Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/12/2020 đến ngày 03/01/2021.

Trân trọng!