• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VINACONEX 25 – CÔNG BỐ THÔNG TIN: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2012 – HỢP NHẤT (ĐÃ SOÁT XÉT)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
               Quí Cổ đông
 
Công ty cổ phần Vinaconex 25 xin CBTT định kỳ:
 1. Công văn số 728 (28.08.2012) về việc CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm   2012 – Hợp nhất (đã soát xét)
2. BCTC bán niên năm 2012 – Hợp nhất (đã soát xét)
 Nội dung chi tiết xem tệp tin đính kèm:
Trân trọng!