• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VSD TB về ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019

Kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 1678/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sử hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo đính kèm.

Trân trọng!