• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Năm 2004, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinaconex 25. Địa bàn hoạt động xây lắp được mở rộng tại miền Trung và miền Nam.

Ngày 05/02/2009, Cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (MCK: VCC), đánh dấu việc tái cơ cấu thành công cũng như mở đầu một giai đoạn phát triển mới của Vinaconex 25.

Quá trình tăng vốn điều lệ của Vinaconex 25