• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Ông NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Thành viên độc lập HĐQT
  • Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex tại Vinaconex 25.
  • Bổ nhiệm từ 29/3/2023