• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG

Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG

Phó Tổng Giám đốc
  • Cử nhân luật
  • Phụ trách chung khối Vật liệu xây dựng
  • Bổ nhiệm ngày 01/04/2022