• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VINACONEX 25 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức vào 8h00 ngày 19/03/2022, tại Hội trường – Tòa nhà Vinaconex 25, số 89A Phan Đăng Lưu, Tp. Đà Nẵng. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, đại diện tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty và quý vị Cổ đông sở hữu hoặc đại diện đối với 9.059.849 cổ phần, tương đương với 75,5% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đoàn Chủ Tịch Đại hội

 

Sau hơn ba giờ làm việc tích cực, tập trung vì mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn tới, Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung do Hội đồng quản trị Công ty đệ trình, trong đó Đại hội cũng đã thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2021 là 6%, Kế hoạch cổ tức năm 2022 là 15% (tính trên Vốn điều lệ 120 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Bùi Phước Hùng và bầu bổ sung ông Nguyễn Bá Hợp làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu đầu tư trong thời gian tới.

Tin liên quan