• English
    • Vietnamese
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi Quý cổ đông!

HĐQT Công ty trân trọng CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Biện bản:

Nghị quyết