• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 theo đính kèm.

Trân trọng!