• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Kính gửi Quý cổ đông:

Công văn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Trân trọng.

error: Content is protected !!