• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Kính gửi Quý cổ đông:

Công văn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Trân trọng.