• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

BAO CAO TAI CHINH QUY 1.2012 – HOP NHAT

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP VINACONEX 25

Công ty CP VINACONEX 25 trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu sau: BAO CAO TAI CHINH QUY 1.2012 – HOP NHAT

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25