• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I.2015

Kính gửi Quý cổ đông!

Bằng sự tính toán thận trọng, ngay từ tháng 9/2014, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch và tính toán triển khai các giải pháp SXKD cho năm 2015. Nhờ vậy, trong Quý I/2015, mặc dù ảnh hưởng của thời gian nghỉ Tết, điều kiện thời tiết không thuận lợi, Ban điều hành Công ty đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Quý I/2015.

Vui lòng xem Báo cáo tài chính Quý I.2015:

1. Báo cáo tài chính

2. Giải trịnh lợi nhuận tăng trên 10% so với cùng kỳ