• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2016

Kính gửi Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị công ty kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý I/2016

1. Xem file BCTC Quý I/2016

2. Công văn giải trình lợi nhuận

3. Công văn đăng kí loại hình doanh nghiệp và loại BCTC