• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY IV.2015

Kính gửi Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị kính gửi đến Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý IV.2015

File Báo cáo tài chính

File giải trình lợi nhuận