• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 theo đính kèm.

Trân trọng.