• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 27 tháng 03 năm 2018.

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.

Trân trọng./.