• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Vinaconex 25 được tổ chức vào ngày 9 tháng 3 năm 2019.

Trân trọng!