• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 19 tháng 03 năm 2022.

Trân trọng!