• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỀ BCTC HỢP NHẤT NĂM 2011

VINACONEX 25 (VCC) xin công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của CƠ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Xin vui lòng xem File đính kèm:

FILE 1:

FILE 2: