• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN

Kính gửi Quý cổ đông!

HĐQT Công ty trân trọng gửi đến Quý cổ đông kết quả báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

1. File BCTC                                                

2.Giải trình về điều chỉnh hồi tố theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính