• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT BẤT THƯỜNG 24H

VCC trân trọng CBTT Bất thường 24h về gia hạn bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Bổ nhiệm lại Phó TGĐ Công ty

1. Gia hạn bổ nhiệm Tổng Giám đốc

2. Bổ nhiệm lại Phó TGĐ Phạm Bá Trung

3. Bổ nhiệm lại Phó TGĐ Nguyễn Đình Thiệu