• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức 2022

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Quyết định của HĐQT số 15QĐ/2023/VC25-HĐQT ngày 05/6/2023 về chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

– Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

– Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2023

– Ngày thanh toán: 20/7/2023

Chi tiết vui lòng xem đính kèm.