• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 10/01/2024, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhận được Thông báo số 118/TB-SGDHN ngày 10/01/2024 về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung, cụ thể:

  • Ngày giao dịch chính thức của 9.552.635 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: Thứ Hai, ngày 22/01/2024
  • Ngày giao dịch chính thức của 2.477.365 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm: Thứ Hai, ngày 18/11/2024 

Chi tiết theo Thông báo đính kèm.