• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý Cổ đông về Quyết định của HĐQT Công ty số 02QĐ/2023/VC25-HĐQT ngày 02/02/2023 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

  • Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 27/02/2023 – Thứ Hai
  • Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Từ 08h00 ngày 29/03/2023 – Thứ Tư

Trân trọng.