• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 27/4/2022 về việc triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ; thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP cho người lao động.

Trân trọng.