• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Nghị quyết triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán (thay thế Nghị quyết 12NQ/2023/VC25-HĐQT ngày 22/5/2023)

Kính gửi Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã thông qua Nghị quyết số 20NQ/2023/VC25-HĐQT ngày 26/6/2023 về việc thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán ngày (thay thế Nghị quyết số 12NQ/2023/VC25-HĐQT ngày 22/5/2023).

Trân trọng.