• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Nghị quyết triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán

Kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết số 12NQ/2023/VC25-HĐQT ngày 22/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 về việc thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán.

Trân trọng.