• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT NQ của HĐQT về chương trình ĐHĐCĐ2018

Kính gửi quý cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi đến quý cổ đông nội dung Nghị quyết của HĐQT thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Vui lòng xem file đính kèm.