• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 666/CV-VCC ngày 12/9/2023.

Trân trọng.