• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, chi tiết theo Thông báo đính kèm.

Trân trọng./.