• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CV 698 (09.08.2012) CBTT – BAO CAO TAI CHINH QUY 2.2012 – HOP NHAT

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP VINACONEX 25

Công ty CP VINACONEX 25 trân trọng gửi tới Quý cổ đông CV 698 (09.08.2012) CBTT – BAO CAO TAI CHINH QUY 2.2012 – HOP NHAT

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25