• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ông Nguyễn Văn Trung – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực bán 70.000