• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vinaconex 25 được tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Trân trọng!